Participatívne procesy

Zapájame verejnosť do plánovania mesta

Participácia je metodické zapojenie verejnosti do prípravy projektov, týkajúcich sa napríklad obnovy verejných priestranstiev či budov. Oproti klasickej príprave projektu umožňuje participácia lepšiu orientáciu všetkých účastníkov procesu v komplexnom riešení, politike mesta, mestskej časti, potrebách a zámeroch vlastníkov a ďalších kľúčových aktérov. Je to proces, ktorý vysvetľuje domnienky a pomáha predísť negatívnym emóciám, ktoré často vznikajú z nedostatočnej informovanosti, komplikovanosti návrhu a nemožnosti verejnosti sa vyjadriť.

Naše projekty