Občianske združenie PUNKT
vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu
a reflexie v oblasti dizajnu, architektúry a výtvarného umenia. Naším zámerom je priblížiť dianie v odborných kruhoch širokej verejnosti, operujeme na rozhraní medzi týmito dvoma svetmi, kde hľadáme vhodné formy prezentácie. Do portfólia patrí organizovanie podujatia PechaKucha Night Bratislava, festival Bratislava Design Week, komunitný projekt Dobrý trh alebo projekt na podporu kultúrneho dedičstva Localicon. Spolupracujeme s teoretikmi z ÚSTARCH SAV, VŠVU a SNG, ale aj s odborníkmi mimo územia Slovenska. V rámci stredoeurópskeho kultúrneho kontextu chceme prispievať relevantnými projektmi.

Občianske združenie PUNKT sa i tento rok uchádza o Vaše 2% z daní. Všetky potrebné údaje k darovaniu 2% sú tu.

Non-governmental & non-profit organization PUNKT
was founded in 2007 in order to promote and support a research and reflexion within the field of design, architecture and visual arts. Our intention is to bring the professional matters closer to a wide public. We operate on the interface of this two worlds, where we seek for a suitable form of presentation. Our portfolio contains events such as PechaKucha Night Bratislava, design festival Bratislava Design Week, community project Dobrý trh or project supportin cultural heritage Localicon. We co-operate with theorists from Institute of Construction and Architecture at Slovak Academy of Sciences, with Academy of Fine Arts and Design Bratislava, with Slovak National Gallery, as well as with professionals from abroad. Within the Central European cultural context we wish to participate with relevant projects.

Ľudia / Staff:
Mgr. art. Barbara Zavarská, ArtD.
architektka / architect / Totalstudio
Mgr. Ľubica Hustá
teoretička umenia a dizajnu / art and design theorist/ Bratislava Design Week
Illah van Oijen
fotografka / photographer / Vieš čo vidíš?
Mgr. art. Aleš Šedivec
architekt / architect / Totalstudio
Mgr. art. Tomáš Tokarčík
architekt / architect / Totalstudio