Dobrý trh

Dobrý trh je inšpirovaný klasickými pouličnými trhmi tak, ako ich poznáme zo zahraničia. Časté sú v Holandsku, Belgicku či Anglicku – najznámejší je napr. londýnsky Portobello Road. Je to udržateľný model, ktorý stimuluje lokálnu komunitu, pričom vzniká nová turistická destinácia v štvrti. Aplikujeme tento model na bratislavské reálie pretože veríme, že je to cesta na vytvorenie kladného a aktívneho vzťahu obyvateľa mesta k verejnému priestoru. Prvý krát sa Dobrý trh konal 15.9.2011 na Panenskej ulici, predstavil predajcov od bio-produktov, gastronómiu, cez starožitnosti, knihy, módu po dizajn spolu s miestnymi hudobníkmi, súťažami a aktivitami pre deti aj dospelých. Návštevnosť bola okolo 3000 ľudí. Ambíciou je realizovať Dobrý trh na Panenskej niekoľko krát ročne a vytvoriť tak novú tradíciu. Zároveň chceme inšpirovať aj iné susedstvá v Bratislave a spolupodielať sa s lokálnymi komunitami na tvorbe ich vlastného Dobrého trhu.

www.dobrytrh.sk

Good Market

Good Market is inspired by traditional street markets as we know them from abroad. Common in the Netherlands, Belgium and England - the most famous lets say the London's Portobello Road. It is a sustainable model that stimulates the local community, and consequently brings a new tourist destination in the district. We apply this model to the realities of Bratislava since we believe this is the way to create a positive and active relationship to the public space. For the first time the Good Market took place on 09/15/2011 at Panenska street down town. Retailers presented all kinds of good goods such as bio-products, gastronomy, antiques, books, fashion and design products supported by local musicians and activities for kids and adults. Attendance was about 3000 people. The ambition is to organize the Good Market on Panenska several times a year to create a new tradition. We also want to inspire other neighborhoods in Bratislava and interact with local communities to create their own Good Market.

www.dobrytrh.sk